همه فیلم‌های «سریع و خشمگین» از نظر اعتبار رتبه‌بندی شدنددام تورتو و باند در طول 22 سال گذشته از دزدان DVD به فضانوردان تحت حمایت سیا تبدیل شده اند. در اینجا ما اعداد را خرد می کنیم تا “بیشترین” فیلم های این مجموعه را مشخص کنیم.منبع