ریش دوران بازنشستگی دیوید لترمن همیشه بهتر می شود

موهای سینه؟ پاشیدن نقره؟ این یک موقعیت جدی رشد یافته و رابطهی است.

فقط کیانو می‌توانست موهای وسط، بلندی شانه و ریش ژولیده را مترادف با یک قاتل با شمارش بدن چهار رقمی کند.منبع

مومودو منسارای

دونالد گلاور

RB/Bauer-Griffin

دیوید لترمن

ببینید، ما فقط می گوییم: هیچ چیز مانع از آن نمی شود که کار خود را رها کنید و ریش غول پیکری هم داشته باشید.

سیندی اورد

ریوز کیانو

این هست نظافت خدایان، توری از بهترین و وحشی ترین مو و زیبایی افراد مشهور در این هفته.